ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบเต็นจำนวน 1 หลัง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว ให้กับชุมชนบ้านห้วยพลู

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเต็นจำนวน 1 หลัง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว ให้กับชุมชนบ้านห้วยพลู ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่โดยมี นายชณัตถ์ แสงอรุณ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เป็นผู้มอบมอบเต็น พร้อมเก้าอี้ และทางชุมชนบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 โดยมีนายพัฒนชัย ณ ศรีสเกษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพลู พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยพลู ผู้รับมอบเต็นจำนวน 1 หลัง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์กับชุมชนต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสังคมภายนอก
2. เพื่อให้ชุมชุนมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานพิธีต่างๆ ของชุมชน และของชุมชนรอบข้างได้หยิบยืมนำไปใช้ได้ต่อไป