คณะกรรมการบริษัท
นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ
นายวศิน ปัจจักขะภัติ กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง กรรมการ
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร
นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ
นายวศิน ปัจจักขะภัติ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหา
นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ
นายวศิน ปัจจักขะภัติ กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ
นายวศิน ปัจจักขะภัติ กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง กรรมการ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร
นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เลขานุการบริษัท