ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบทะลายเปล่าให้กับกลุ่มเกษตรห้วยยูงก้าวหน้า

เดือน มกราคม 2562

เดือน มกราคม 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบทะลายเปล่าจำนวน 20 ตัน ให้กับกลุ่มเกษตรห้วยยูงก้าวหน้า ชุมชนบ้านห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชุมชนตำบลห้วยยูงตามโครงการ "สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เพื่อให้ชุมชนนำผลผลิตจากเห็ดฟางที่ผลิตได้ไปใช้ประกอบอาหารบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันและชุมชนต่อไป.