ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมบริษัท

นิทรรศการ มหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราแฟร์

//

"บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราแฟร์" ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) โดยมีวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวคือ เพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการให้บริการองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตของตนเอง ภายในงานมีกิจกรรมการฝึกอบรม และนิทรรศการเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน ยางพารา และการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกรในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการทำสวนปาล์มและ ยางพารา"