การรับรองมาตรฐาน

ISO 9001: 2008

บริษัทได้รับการรับรองระบบ ในปีพ.ศ.2556 เป็นมาตรฐานว่าด้วยระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท TUV NORD

CERTIFICATE

66 100 130023

ISO 14001:2004

บริษัทได้รับการรับรองระบบ ในปีพ.ศ.2556 เป็นมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท TUV NORD

CERTIFICATE

66 104 130023

OHSAS 18001: 2007

บริษัทได้รับการรับรอง ในปีพ.ศ. 2556 เป็นมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท TUV NORD

CERTIFICATE

44 116 130320

TIS 18001:2011

บริษัทได้รับการรับรอง ในปีพ.ศ. 2556 เป็นมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท TUV NORD

CERTIFICATE

66 116 130023

RSPO P&C

ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท TUV NORD

CERTIFICATE

63265

RSPO Supply Chain

ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท TUV NORD

CERTIFICATE

54057